Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Partyoutfits.nl, gevestigd te Volendam

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

Partyoutfits. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op

de internetsite van Partyoutfits.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exem-

plaar.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-

en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

Partyoutfits.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalings-

voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of speci-

fieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Partyoutfits.nl erkend.
4. Partyoutfits.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de

overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Partyoutfits.nl bestel-

lingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat

het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere re-

denen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden

uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de be-

stelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren.
3. Aan de leveringsplicht van Partyoutfits.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn

voldaan zodra de door Partyoutfits.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer

zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,

inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot

levering.
4. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde

termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij

wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse

prijsverhogingen doorvoert.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de

gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht
1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verko-

pen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de

geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van

reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken

zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde za-

ken niet aan Partyoutfits heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is

gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn

van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Partyoutfits.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking

(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze bescha-

digd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inacht-

neming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Partyoutfits er zorg voor

dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige

aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Afgeprijsde artikelen kunnen

niet worden geretourneerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel

voor rekening en risico van de afnemer.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is be-

gonnen voor de termijn van zeven werkdagen
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op

de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoor-

beeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,

bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

Onze kleding zal dus ook altijd met eigen ondergoed moeten worden gepast.

Gegevensbeheer
1. Indien u een bestelling plaatst bij Partyoutfits, dan worden uw gegevens

opgenomen in het klantenbestand van Partyoutfits. Partyoutfits houdt zich aan

de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Zie onze Privacy Policy.
2. Partyoutfits respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en

draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3. Partyoutfits maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie
1. Partyoutfits garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan

de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door

partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede

in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
2. De garantietermijn van Partyoutfits komt overeen met de fabrieksgarantie-

termijn. Partyoutfits is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer,

noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
3. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te contro-

leren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is,

dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Partyoutfits)

deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Partyoutfits. Eventuele

gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal

2 maanden na levering aan Partyoutfits schriftelijk worden gemeld. Terugzen-

ding van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief acces-

soires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruik-

neming na constatering van gebreke,beschadiging ontstaan na constatering

van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet

dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4. Indien klachten van de afnemer door Partyoutfits gegrond worden bevonden,

zal Partyoutfits naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen

of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen,

met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Partyoutfits en mits-

dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste

het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Partyoutfits)

tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheids-

verzekering van Partyoutfits gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van

Partyoutfits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder

mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,

vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens

gederfde winst.
5. Partyoutfits is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet

of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van

niet-leidinggevend personeel.
6. Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Partyoutfits in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt

of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld

of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen

van Partyoutfits en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die

de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de

kwaliteit van de toegepaste materialen;

Aanbiedingen
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt

Partyoutfits.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3

werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af

te wijken.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden Partyoutfits slechts nadat deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van Partyoutfits gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Partyoutfits kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer

had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een

kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,

indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Partyoutfits en een klant komt tot stand nadat

een bestelling opdracht door Partyoutfits op haalbaarheid is beoordeeld.
2. Partyoutfits behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen

bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de

voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties
1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,

afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van

Partyoutfits gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Alle foto’s en afbeeldingen zijn beschermd d.m.v. een copyright. Geen van deze

zal dan ook gebruikt mogen worden buiten de site van Partyoutfits.

Overmacht
1. Partyoutfits is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar

verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke

omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,

storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in

door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,

overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers

en/of fabrikanten van Partyoutfits alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,

gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Partyoutfits behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar

verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst

zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is Partyoutfits gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien Partyoutfits bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen

is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren

en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde

heeft.

Aansprakelijkheid
1. Partyoutfits is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere

objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik

de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van alle door Partyoutfits aan de afnemer verkochte en geleverde zaken

blijft bij Partyoutfits zolang de afnemer de vorderingen van Partyoutfits uit hoofde van

de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,

zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijk-

soortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen

van Partyoutfits wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen

nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en

kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
2. De door Partyoutfits geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en

nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan

Partyoutfits of een door Partyoutfits aan te stellen derde om, in alle gevallen

waarin Partyoutfits haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden

waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht

Partyoutfits zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte

te stellen.
6. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede

tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven

aan Partyoutfits.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Partyoutfits en

koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde

rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij Partyoutfits er de voorkeur aan

geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te

onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de

competentie van de kantonrechter.

Privacy verklaring

Partyoutfits respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk

mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend

gebruiken met uw toestemming. Partyoutfits zal uw persoonlijke gegevens niet aan

derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die

zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Partyoutfits.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de

volgende diensten te leveren:
- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en

betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op

de hoogte te houden.
- Om het winkelen bij Partyoutfits zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij

met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw

bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website

personaliseren.
- Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website

en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u

zich uitschrijven op onze website.
- Als u bij Partyoutfits een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een

Secure Server.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze

bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
- Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres.

Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te

maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Partyoutfits.nl verkoopt uw gegevens niet
Partyoutfits zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van

uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht

om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Doorlinken via onze website
De website van Partyoutfits kan advertenties van derden of koppelingen naar

andere sites bevatten die niet onder het beheer van Partyoutfits vallen. Partyoutfits

is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacyregels

door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites

impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van Partyoutfits met betrekking tot de inhoud

van dergelijke sites.

Beveiligde pagina’s
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina’s zijn beschermd met SSL,

waardoor uw gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om

uw (creditcard)gegevens te zien. U kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina

op uw rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. U krijgt nu een

venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-

verbinding gaat.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw

computer. Partyoutfits gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze

diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw

browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Partyoutfit geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Partyoutfits, dan kunt u

contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft

over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Indien wijziging van onze Privacy Policy nodig

mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Aanbieding

French maid setje 8193 € 19,95 € 9,95

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
  • PostNL
  • rembours
  • vooruitbetaling
  • ideal
© 2010 - 2019 Partyoutfits | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel